Informatie over leningen

Voor alles omtrent geld lenen • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmerkingen. 

  Achterstand
  Het langer dan twee maanden achter zijn met termijn betalingen die deel uitmaken van een kredietovereenkomst.

  Achterstandsmelding
  Indien meer dan 3 maanden niet aan de maandlasten voldaan wordt, wordt dit door de kredietverstrekker gemeld bij Bureau voor Krediet Registratie (BKR).
  Het moment waarop deze melding plaatsvindt hang af van het soort krediet.
  De kredietverstrekker zal u eerst waarschuwen voordat de achterstand gemeld wordt bij BKR.

  Aflosnota
  Dit is een nota die gebruikt wordt indien u een lening/krediet wilt oversluiten.

  Aflossing
  Aflossing is de terugbetaling van een lening volgens een vast patroon of schema (Persoonlijke Lening) of door vaste of variabele termijnen (denk aan een Doorlopend Krediet).

  Aflossingstermijn
  Dit is de periode waarbinnen u moet aflossen.

  Bestedingsruimte
  Dit is de ruimte tussen het afgesproken kredietlimiet bij een Doorlopend Krediet en het bedrag dat al opgenomen is. Deze ruimte kunt u desgewenst opnemen.

  Betalingsachterstand
  Als de maandlast niet tijdig wordt betaald, ontstaat er een tekort op de aflossing/betaling van de rente van de lening/krediet. Dit betekent een betalingsachterstand.

  Boetevrij
  Indien u extra of versneld uw lening/krediet aflost worden er geen kosten in rekening gebracht.
  Bureau Krediet Registratie (BKR)
  Stichting die maatschappelijk verantwoorde kredietverlening tot doel heeft. Enerzijds door kredietgevers te behoeden voor financiële risico’s, anderzijds door kredietnemers te behoeden voor overcreditering.

  Bruto maandinkomen
  Bij Crediam wordt dan gevraagd naar uw bruto salaris per maand of 4 wekelijkse periode. Vakantiegeld, 13e maand en mogelijke andere toeslagen en winstdelingen moet u hier niet mee rekenen.

  Bruto woonlast per maand
  Hierbij gaat het om de bruto maandlast van de hypotheek/huur van uw woning min de toeslagen en kosten voor gas, water en licht. Premies die er eventueel zijn zoals die van een bijbehorende levensverzekering moeten worden meegerekend.

  Doorlopend Krediet
  Een Doorlopend Krediet is een lening waarbij u afgeloste bedragen steeds opnieuw kunt opnemen tot de kredietlimiet. De looptijd staat niet vast en de rente is variabel.

  Effectieve rente
  Rente die de klant daadwerkelijk moet betalen, gebaseerd op samengestelde intrest.
  Heropname
  Dit is een opname die u kunt doen indien u een Doorlopend Krediet hebt waarbij het kredietlimiet (wat u maximaal mag opnemen) nog niet is bereikt.

  KiFiD
  Klachten Instituut Financiële Dienstverlening.

  Kredietlimiet
  Dit is het afgesproken bedrag wat u maximaal op mag nemen.

  Kredietnemer
  Dit is de persoon die de lening/krediet aangaat.

  Kredietregistratie
  Registratie door het Bureau Krediet Registratie van aan klant verstrekte kredieten, met als doel overcreditering van kredietnemers zoveel mogelijk te voorkomen.

  Kredietverstrekker
  Kredietverstrekker is de organisatie die u uw lening of krediet geeft.

  Kredietwaardigheid
  Oordeel van de kredietgever over het willen en kunnen terugbetalen door de kredietnemer van de verstrekte financiering.

  Kwijtschelding bij overlijden
  Bij Crediam is voor de kredietnemer bij het afsluiten van een lening standaard kwijtschelding bij overlijden inbegrepen. Dit houdt in dat bij overlijden van de hoofdkredietnemer de lening wordt kwijtgescholden. Erfgenamen worden niet belast met een achtergebleven lening.

  Leendoel
  Dit is het doel waarvoor u een lening zou willen afsluiten, zoals bijvoorbeeld een auto.

  Looptijd
  De overeengekomen periode tot de vervaldatum van de overeenkomst.

  Maandlast
  Dit is de last die u per maand moet betalen om uw lening af te lossen. Het bedrag van de maandlast is opgebouwd uit een rentedeel en een aflossingsdeel.

  Maximale leencapaciteit
  Het maximale leenbedrag waarvoor de klant bij Crediam in aanmerking komt.

  Medekredietnemer
  Als het inkomen van de partner (of andere betrokkene) op verzoek van de aanvrager meegenomen dient te worden in de kredietbeoordeling en daarmee meetelt bij de bepaling van de maximale leencapaciteit, wordt de partner medekredietnemer op de overeenkomst en zijn alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst ook van toepassing op de partner. Een medekredietnemer zal aanspraak kunnen maken op alle rechten en plichten zoals die aan het contract is verbonden.

  Negatieve BKR-notering
  Bij BKR staat dan geregistreerd dat u betalingsachterstand(en) hebt op uw krediet(en)/lening(en). Dit kan betekenen dat u geen leningen elders meer af kunt sluiten.

  Oversluiten
  Oversluiten betekent dat u uw huidige lening(en) of krediet(en) onder wilt brengen bij een andere kredietverstrekker.

  Partner
  Partner: de persoon waarmee de aanvrager (de kredietnemer) getrouwd is (in gemeenschap van goederen dan wel onder huwelijkse voorwaarden) dan wel een geregistreerd partnerschap mee heeft; als het inkomen van de partner niet wordt meegeteld en de partner derhalve geen medekredietnemer wordt, dient de partner toch de overeenkomst mede te ondertekenen ten bewijze van zijn/haar toestemming als bedoeld in artikel 88 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Een partner maakt in dat geval geen onderdeel uit van het contract en kan daarmee ook geen aanspraak maken op de voorwaarden in het contract. Hij/zij is slechts verbonden aan het contract voor zover zij vermogensrechtelijk vanuit de relatie medeaansprakelijk kan worden gesteld.

  Persoonlijke Lening
  Een Persoonlijke Lening is een lening waarbij u meteen het gehele bedrag tot uw beschikking hebt. Er is een vaste rente gedurende de looptijd en de looptijd staat vast. Het is niet mogelijk om afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

  Prospectus
  In dit document kunt u alles vinden over de producten en onderneming van Crediam.

  Rente
  Vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het tijdelijk beschikbaar stellen van leenbedragen. De rente wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de hoofdsom op jaarbasis. Rente kan vast of variabel zijn.

  Restantschuld
  Dit is het bedrag wat u daadwerkelijk hebt opgenomen van uw krediet.

  Te betalen alimentatie
  Hier betreft het bruto maandbedrag dat u en/of uw medekredietnemer betaalt aan ex-partner(s) en dat u betaalt voor uw kinderen.

  2 Comments